Contact Us

शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १
E-Mail ID : doecentralize11state@gmail.com
शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग,
नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड, (पश्चिम), मुंबई-४
E-Mail ID : dyde_mumbai@rediffmail.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२३६३००८१/८६
शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे-१,
E-Mail ID : 11thonlineadmissiondydpune@gmail.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२२२१७
शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग,
बालभारती इमारत, धंतोली, नागपूर-१२
E-Mail ID : dydnagpur@rediffmail.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०७१२-२४२१३९८, ०७१२-२४५६६४
शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग,
मालटेकडी जवळ, टोपेनगर, अमरावती-४४४६०६
E-Mail ID : dydamt@gmail.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०७२१-२५५३६०४/०५
शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, नाशिक रोड, नाशिक
E-Mail ID : xinskadd@gmail.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०२५३-२४५४११०